Handelsbetingelser

Generelle oplysninger                                                 Senest version 11/07-2022

Easy-Green ApS
Baldersbuen 15C,
2640 Hedehusene
CVR nr.: 41196394
Telefon: (+45) 42 36 66 66
E-mail: kontakt@easy-green.dk

Handelsbetingelser for Easy-Green ApS Greenkeeper servicepakker.

  1. Oplysninger

Easy-Green ApS foretager vi altid vurdering af størrelsen på din græsplæne er korrekt, inden vi begynder at servicere din græsplæne. Har vi målt din have for lille i forhold til vores tilbud, så er er det vores tab. Dog skal der være en realisme i forhold til størrelse og pris og du har set opmålingskortet og er selv siger til hvis den er for lille opmålt.

Skulle opmåling være indenfor det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil greenkeeperen påbegynde arbejdet uden yderligere kommentarer.

Du er altid velkommen til at få bekræftet prisen inden opstart. Sørg i så fald for at være hjemme eller tilgængelig på mail eller telefon.

2. Dato og tidspunkt

Easy-Green ApS får du altid en SMS senest dagen før vores besøg, med en præcis dato for dit service besøg. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. Det er vigtigt at pointere at du ikke behøver være hjemme når vi kommer.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

3. Det skal du sørge for

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørge for følgende:

  1. Tjek meget gerne, at dit vand kan tilgås – ikke et krav.
  2. Der er adgang til græsplænen. Skulle der være aflåst så send gerne koden med på sms.
  3. Der er mulighed for parkering.
  4. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign.

 4. Betaling

Ved køb af Easy-Greens produkt, kan Kunden vælge enten en 1-årig aftale, der automatisk stopper efter sæsonens sidste besøg, eller en flerårig aftale, der fortsætter indtil den opsiges.

Betaling foregår som følgende: Efter første servicebesøg modtager du faktura for den fulde pris. Betaling forfalder herefter 7 dage efter afsendelsen af fakturaen.

Du kan også betale via MobilePay på nummeret: 213300. Husk at oplyse dit fakturanummer i kommentaren.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, ligesom der kan pålægges gebyrer og omkostninger i henhold til gældende lovgivning. Rykkergebyr udgør 100 kr. i henhold til gældende ret.

Flerårige serviceaftaler

Ved flerårige aftale, forbeholder Easy-Green sig retten til prisændringer. Evt. ændringer vil blive sendt til kundens angivne e-mail senest 30 dage før prisændringen træder i kraft.

Ved indgåelsen af vores flerårige aftale kan kunden ligeledes acceptere, at vi reserverer den årlige betaling på kundens betalingskort, således betalingen automatisk trækkes ved udførelsen af sæsonens første servicebesøg.

5. Eftersåning af bare pletter definition:

Størrelsen af bare pletter er max svarende til 6% af det samlede græsareal.

6. Opsigelse

Parterne kan frit opsige både den 1-årige og den løbende aftale uden varsel ved at sende en mail til kontakt@easy-green.dk

Såfremt Kunden opsiger aftalen senest dagen før sæsonens første servicebesøg, opkræves Kunden ikke betaling (Det vil sige, at der ikke sendes en faktura)

såfremt Kunden opsiger aftalen på dagen for årets første servicebesøg eller senere refunderes 25 % af sæsonprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Såfremt Easy-Green opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer Easy-Green det forholdsmæssigt betalte beløb.

7. Reklamation

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter altid, at klippevejledningen er blevet fulgt.

Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.

Reklamation skal fremsendes til Kundens lokalafdeling.

8. Ansvarsbegrænsning

Easy-Green er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.

For krav, som vedrører Easy-Greens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for direkte tab.

Easy-Greens erstatningsansvar er begrænset til den årlige pris, som Kunden betaler for Easy-Greens ydelser.

Det fremhæves særskilt, at Easy-Green ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforholdene el.lign.

9. Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.

Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden meddele Easy-Green herom på den mail, hvorfra de har modtaget tilbuddet og vedlægge standardfortrydelsesformularen.

Kunden kan ved bestilling udtrykkeligt anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket Easy-Green vil forsøge at efterkomme.

Såfremt Kunden anmoder Easy-Green om at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer Kunden samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. Kunden skal i så fald betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Som følge af, at forhøjet tids- og materiale forbrug ved første besøg jf. afsnit 6, vil Kunden få refunderet 25 % af abonnementsprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Såfremt Kunden anvender sin fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, opkræves ingen betaling. Såfremt betaling har fundet sted, refunderes 100% af det opkrævede beløb.

Standardfortrydelsesformularen der er udarbejdet af e-mærket kan downloads her

10. Adgang til din grund

Ved indgået aftale har kunden givet tilladelse til at Easy-Green ApS personale må gå ind på grunden og udføre aftalt arbejde, uden yderligere accept fra kunden.

11. Virkningsgaranti  

Vi giver virkningsgarant i det omfang at vores klippevejledning er fulgt, vi garanterer en forbedring af din nuværende plæne og vi følger den fra besøg til besøg og dokumenterer med billedmateriale. Vi har alle de bestilte besøg til rådig for at opnå den ønskede virkning.

Da det er naturen vi arbejder med, såsom vejrforhold altså tørke eller meget nedbør som kan forværre din plæne og en ting som skadedyr, der kan forekomme og som vores service ikke kan modarbejde. Ved disse tilfælde kan vi desværre ikke give en garanti. Vores mål er altid at give kunden en grøn og lækker græsplæne.

Til top