Handelsbetingelser

1. Virksomhedsoplysninger                                                 Seneste version 11/04-2023

Nanostone Easy-Green er en del af Nanostone A/S
Baldersbuen 15C,
2640 Hedehusene
CVR nr.: 32199186
Telefon: (+45) 42 36 66 66
E-mail: info@nanostone.dk

2. Introduktion

2.1           Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for og udgør en integreret del af enhver aftale vedrørende Nanostones levering af ydelser og services til modtageren heraf (”Kunden”).

2.2           Handelsbetingelserne gælder for i samme omfang for både forbrugere og erhvervsdrivende, medmindre andet eksplicit fremgår i Handelsbetingelserne.

2.3           Nanostone kan til enhver tid ændre Handelsbetingelserne uden varsel. Hvis Nanostone ændrer sine Handelsbetingelser, er det Handelsbetingelserne gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, som finder anvendelse.

3. Tilbud og indgåelse af aftalen

3.1           Ethvert tilbud fremsat af Nanostone er gældende i 7 dage, medmindre andet eksplicit fremgår af tilbuddet eller af andre oplysninger.

3.2           Når Kunden har accepteret Nanostones tilbud, enten digitalt via Nanostones hjemmeside eller telefonisk, har Nanostone og Kunden indgået en bindende aftale, der består af Nanostones tilbud, disse Handelsbetingelser og Nanostones produktbeskrivelse for de(n) ydelse(r) (”Produktbeskrivelse”), som fremgår i tilbuddet (samlet ”Aftalen”).

3.3           Efter Aftalens indgåelse kan Kunden ikke opsige eller annullere Aftalen, medmindre andet fremgår eksplicit af disse Handelsbetingelser.

3.4           I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftaledokumenterne skal følgende rangorden gælde:

(i)        Tilbuddet

(ii)       Produktbeskrivelsen

(iii)       Handelsbetingelserne

4. Ydelser

4.1           Nanostone sælger og leverer de tjenesteydelser og varer (”Ydelserne”), der fremgår på www.nanostone.dk (”Hjemmesiden”).

4.2           Ydelsernes beskrivelser, egenskaber, art, type, kvalitet, mængde mv. fremgår i Produktbeskrivelsen.

4.3           Nanostone kan anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

5. Leveringstidspunkt

5.1           Inden for 3 uger efter aftaletidspunktet oplyser Nanostone et forventet leveringstidspunkt, der er et estimat og vejledende, idet leveringsdatoen bl.a. kan afhænge af vejrforhold.

5.2           Nanostone garanterer ikke, at de aftalte Ydelser kan leveres på det forventede leveringstidspunkt.

5.3           Nanostone har ret til at udskyde det forventede leveringstidspunkt, uden at misligholde Aftalen, i følgende tilfælde:

(i)        Når Nanostone ikke kan levere de aftale Ydelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for Nanostones kontrol, herunder men ikke begrænset til nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrforhold, som forhindrer eller besværliggør arbejdet.

6. Kundens forpligtelser

6.1           Kunden skal for egen regning og risiko opfylde følgende:

(i)        Forberede og klargøre området, hvor de aftalte Ydelser skal leveres, i overensstemmelse med Produktbeskrivelsen.

(ii)       Hvis nødvendigt være til stede på området, hvor de aftalte Ydelser skal leveres, på leveringstidspunktet.

6.2           Opfylder Kunden ikke pkt. 6.1, skal Kunden betale et gebyr i henhold til Nanostones gældende gebyrliste.

6.3           Hvis Nanostone ikke er i stand til at levere de aftalte Ydelser til Kunden som følge af Kundens forhold, kan Nanostone uden at misligholde Aftalen midlertidigt stoppe leveringen af de aftalte Ydelser, og Kunden skal efterfølgende kontakte Nanostone med henblik på at fastsætte et nyt leveringstidspunkt eller Kunden betale et gebyr i henhold til Nanostones gældende gebyrliste.

6.4           Inden leveringstidspunktet skal Kunden skal informere Nanostone om ethvert forhold, der kan vanskeliggøre eller forhindre leveringen af de aftalte Ydelser.

7. Pris og betaling

7.1           For levering af de aftalte Ydelser skal Kunden betale til Nanostone den pris, der fremgår i tilbuddet (”Købesummen”).

7.2           Købesummen er i danske kroner og inklusive moms og afgifter, medmindre andet fremgår eksplicit i tilbuddet.

7.3           I tillæg til Købesummen skal betales et miljøtillæg på DKK 99 inklusive moms, der dækker følgende: (i) svingende brændstof og energipriser, og (ii) nye miljøkrav fra Miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter.

7.4           Købesummen dækker alene levering af de aftalte Ydelserne, medmindre andet fremgår eksplicit i tilbuddet.

7.5           Købesummen og miljøtillægget faktureres, efter de aftalte Ydelser er leveret, og skal betales i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen.

7.6           Nanostone tilbyder rabat på services relateret til tag og tagrender ved valg af årlige serviceaftaler i stedet for aftaler om engangslevering. Rabatten fremgår i tilbuddet. Hvis Kunden opsiger den årlige serviceaftale inden for 1 år efter serviceaftalens indgåelse, bortfalder rabatten, med den konsekvens at Kunden skal betale den fulde pris for den pågældende service svarende til prisen for engangslevering af den pågældende service.

8. Årlig prisregulering i abonnementsaftaler

8.1           Nanostone kan én gang årligt regulere prisen for abonnementsaftaler, dog højst med den procentvise stigning i nettoprisindekset.

9. Ansvarsfraskrivelse

9.1           Ydelserne udgør en indsatsforpligtelse, hvorfor Virksomheden ikke indestår for og ikke garanterer for de med Ydelserne ønskede resultater opnås.

9.2           Nanostone fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, formuetab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, mistet omsætning og rentetab.

9.3           Nanostones ansvar kan i ingen tilfælde overstige Købesummen.

10. Skadesløsholdelse

10.1           Kunden skal skadesløsholde Nanostone for ethvert tab og skade, som påføres Nanostone som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen og/eller som følge af Kundens forhold.

11. Fortrydelsesret for forbrugere

11.1           Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende lovregler.

11.2           Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

(i)       Ved køb af tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

11.3           Ved køb af Ydelser, der ikke er omfattet af pkt. 11.2, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser starter på den dag, hvor Aftalen er indgået, og for varer på den dag, hvor varen modtages.

11.4           Ved udøvelse af fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser, skal forbrugeren betale for den del af tjenesteydelsen, der er leveret.

11.5           Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen i pkt. 11.3 give Nanostone meddelelse herom, der skal sendes til info@nanostone.dk eller pr. brev til Nanostones adresse. Forbrugeren kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse Handelsbetingelser.

11.6           Forbrugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af Ydelsen uden samtidig at give Nanostone meddelelse i henhold til pkt. 11.4.

11.7           Forbrugeren skal sende eventuelle modtagne varer retur til Nanostone, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, forbrugeren har meddelt ønske om at fortryde købet. Hvis eventuelle varer ikke returneres, bortfalder fortrydelsesretten.

11.8           Forbrugeren afholder selv udgifterne til tilbagelevering af eventuelle varer. Forbrugeren bærer risikoen for varerne, indtil Nanostone har modtaget varerne.

11.9           Forbrugeren hæfter for forringelse af værdien af returnerede varer, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

11.10         Ved udøvelse af fortrydelsesretten har forbrugeren krav på tilbagebetaling af Købesummen samt eventuelle betalte leveringsomkostninger.

11.11         Nanostone foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af forbrugerens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

12. Øvrige opsigelsesmuligheder

12.1           I tillæg til forbrugeres fortrydelsesret efter pkt. 11, har Kunden følgende muligheder for at opsige Aftalen:

(i)        Inden for 13 dage efter Aftalens indgåelse: Kunden kan opsige Aftalen mod betaling af et gebyr på DKK 650 samt betaling af omkostninger forbundet med returnering af eventuelle bestilte varer.

(ii)       Senere end 13 dage efter Aftalens indgåelse og mere end 3 dage før leveringstidspunktet: Kunden kan opsige Aftalen mod betaling af et gebyr på DKK 1.200 samt betaling af omkostninger forbundet med returnering af eventuelle bestilte varer.

(iii)     

Når du tilmelder dig årlig græspleje af 2 eller 3 besøg, vil du automatisk være tilmeldt behandlingen fremadrettet, indtil du selv afmelder dig.

Ved afmelding af din årlige servicebehandling, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi igang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 595 kr.

13. Reklamationsret og mangler ved de leverede produkter

13.1           Lovens regler om mangler finder anvendelse på Aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovens regler og disse Handelsbetingelser, skal disse Handelsbetingelser have forrang.

13.2           Manglende overholdelse af reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.

13.3           Ved reklamationer skal manglen beskrives og i nødvendigt omfang dokumenteres. Nanostone kan afvise en reklamation, hvis Kunden – trods opfordringer – ikke leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

13.4           I tilfælde af mangler ved de leverede Ydelser, har Nanostone en afhjælpningsret omfattende 3 afhjælpningsforsøg med en rimelig afhjælpningsfrist, med den konsekvens at Kunden under afhjælpningsperioden ikke kan håndhæve øvrige misligholdelsesbeføjelser.

14. Force Majeure

14.1           En part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke kunne undgå eller overvinde, herunder men ikke begrænset til pandemier og andre sundheds- og samfundskriser, strejker og lockout, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, naturbegivenheder, vejrforhold, krig, terror, eller hacker-angreb.

15. Personoplysninger

15.1           Nanostone indsamler, opbevarer og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for levering af de aftalte Ydelser, og som primært omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger.

15.2           Kunden accepterer, at Nanostone i forbindelse med leveringen af de aftalte Ydelser vil behandle personoplysninger om Kunden.

15.3           Kunden kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte accept. Hvis Kunden tilbagekalder sin accept, og Nanostone som følge heraf ikke kan levere de aftalte Ydelser, kan Nanostone opsige Aftalen samt forlange fuld betaling af Købesummen.

16. Markedsføring

16.1           Nanostone kan, i det omfang gældende lovgivning tillader det, sende tilbud til Kunden via post, telefon, SMS eller e-mail. Det kan forekomme, at telefonopkald optages til brug for forbedring af servicekvaliteten, hvilket alene vil ske, hvis det er i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

16.2           Nanostone er berettiget til at anvende erhvervskunders navn og logo som reference i sin markedsføring og markedsføringsmateriale, når dette sker uden forpligtelser for erhvervskunden.

17. Overdragelse af aftalen

17.1           Nanostone kan overdrage sine forpligtelser og rettigheder under Aftalen til en tredjepart, forudsat at overdragelsen sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, fusion, spaltning, omstrukturering eller lignende af Nanostone.

18. Øvrigt

18.1           Hvis en eller flere bestemmelser i Aftalen måtte blive anset for ugyldige, umulige at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver parterne bundet af alle øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

18.2           Enhver ændring eller tilføjelse til Aftalen kræver skriftlighed og enighed blandt parterne, jf. dog pkt. 2.3.

19. Klageadgang for forbrugerne

19.1           Forbrugere, der ønsker at klage over et køb, skal kontakte Nanostones kundeservice på info@nanostone.dk eller ringe til +45 42 36 66 66.

19.2           Forbrugere, der er uenig i Nanostones behandling af en klage, kan sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

19.3           Hvis en forbruger har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan klagen sendes til EU-Kommissionens online klageportal via følgende link: http://ec.europa.eu/odr

20. Lovvalg og værneting

12.1           Enhver tvist vedrørende Aftalen skal afgøres af Københavns Byret i første instans i henhold til dansk ret.

 

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Hent Standardfortrydelsesformular.

 


Produktbeskrivelse for Græspleje

Opmåling

Nanostone foretager opmåling via satellit foto og skraverer bedst muligt området, hvor det er vigtigt, at du ser på det skraveret areal om vi har fået alt med. Såfremt der er ekstra arealer udover det skraverede, som hænger sammen med det skraverede areal, så vil det blive renset og faktureret ud fra den sendte m2 pris.

Skulle der være langt flere m2 (+30 %) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores serviceteknikker kontakte dig og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du et tilbud, som du modtager på e-mail, som du herefter skal bekræfte. Såfremt du ikke har e-mail og/eller foretrækker at godkende over telefonen, så vil vi acceptere dette ud fra en optaget samtale.

Når tilbuddet er bekræftet vil vores planlæggere arbejde på at finde en tid hurtigst muligt og ud fra de korrekte vejr forhold. Så snart, at dette er planlagt vil du modtage en sms senest 3 dage før.

Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer, men vær gerne på telefonen, så vi kan afklare, hvis der er spørgsmål.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal du sørge for:

1. Der er adgang til arealet

2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning

3. Arealet af ryddet for diverse genstande og alle omkringliggende arealer indenfor 1 meter fra græsplænen

4. Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at du selv sørger for, at fjerne eventuelle overskudsgødning, som ved fejl er landet på dine fliser eller terrasse, da de kan efterlade misfarvning. Vi sørger altid for at blæse fliser og terrasser for overskudsprodukt, men da det er lette produkter, kan materialerne let blæse retur på terrasserne. Det er derfor dit eget ansvar, at sørge for at fjerne evt. overskuds produkter efter vores besøg. det kan fejes væk eller blæses væk uden problemer.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.

2. Størrelsen af bare pletter må max svare til 5 % af det samlede græsareal.

3. Ved bestilling af vores græspakker tilmeldes du automatisk årlig service. Du kan afmelde den årlige service fra år til år, dog senest d. 1. januar i indeværende år.

Til top